3 min read

Oppdatering i Frohe saken! Anken er sendt- svaret kommer i midten av april!

Oppdatering i Frohe saken! Anken er sendt- svaret kommer i midten av april!
Sykepleier Iris M. Frohe

Som dere vet, har Iris valgt å anke dommen fra Hamar tingrett. Det står respekt av denne avgjørelsen og det er imponerende hvilken kampvilje det er hos Iris.

Det har blitt sagt før, men kan ikke sies for ofte- denne kampen tar Iris for alle som er utsatt for lovbrudd under pandemien.

Dommen fra Hamar tingrett ankes i sin helhet, og det er avgjørende at retten tar stilling til de faktiske forhold i saken. Hamar kommune hadde store mengder informasjon tilgjengelig da de fattet beslutning om oppsigelse av Iris. Etter vår mening peker denne informasjonen på at verken testing eller vaksine var effektive tiltak. Men det er i tilligg gjort mange formelle feil i prosessen som førte til oppsigelse.

Det er vanskelig å holde tritt med alle juridiske detaljer og språk, så for oss som forening er det viktig å kommunisere hva dette dreier seg om for oss, og hva som er vår motivasjon for dette engasjementet.

Iris Frohe ble sagt opp fra sin stilling fordi hun ikke fulgte arbeidsgivers pålegg om testing 2 ganger i uka. Tingretten har vurdert om oppsigelsen var saklig etter AML§15-7. For at en oppsigelse skal være gyldig må den formelle prosessen i forkant være gjort på en korrekt måte. Det er slik at det var Iris sin nysgjerrige natur som banet vei for hendelsene som førte til oppsigelse. Iris ba sin arbeidsgiver om medisinskfaglige begrunnelser og dokumentasjon på formelle prosesser i forkant av tiltakene.

Vaksinasjonsstatus er ikke noe arbeidsgiver kan kreve helt uten videre. Innhenting av vaksinasjonsstatus krever samtykke, men først etter en "grundig nødvendighetsvurdering" som det heter i skriv fra Helsedirektoratet den 21.10.2021: «Brev om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere»

Denne «grundig nødvendighetsvurderingen» er etterlyst, men Hamar kommune har ikke skaffet denne til veie. I stedet hevder kommunen at det var frivillig å oppgi vaksinasjonsstatus, siden man kunne krysse av for «ønsker ikke å oppgi vaksinasjonsstatus». Dette valget ville medføre at man ble kategorisert som uvaksinert.

Hamar kommune og Hamar tingrett hevder altså at kartleggingen ikke var en kartlegging, siden man kunne velge å ikke oppgi status i kartleggingen. Det er nesten så man ikke tror det man leser.

Etter kartleggingen går kommunen videre med kontrolltiltak rettet mot uvaksinerte. Kommunen er i sin fulle rett til å innføre kontrolltiltak, men først etter drøftinger med tillitsvalgte. Dette er grundig i beskrevet i AML § 9-2. Men heller ikke signerte protokoller fra disse drøftingene kan kommunen legge frem. Da tillitsvalgte fra sykepleierforbundet i tingretten ble spurt om sin rolle, kunne vedkommende fortelle at de var enige med kommunen og fulgte nasjonale anbefalinger. Det var altså ikke gjennomført verken drøftinger eller risikovurderinger etter kravene i arbeidsmiljøloven.

Iris er i sin fulle rett til å ikke etterfølge kontrolltiltaket, da dette per definisjon ikke er gyldig. Kommunen svarer da med å tilby Iris omplassering. Man skulle kanskje tro kommunen kjente til at omplassering også krever noe forarbeid. Omplassering er ikke noe man gjøre, bare fordi man har lyst til det. Før kommunen kan tilby en ansatt omplassering skal det foreligge en «konkret risikovurdering». Denne risikovurderingen er også etterlyst, men heller ikke denne eksiterer. Den er i hvert fall ikke fremlagt Iris på noe tidspunkt.

Det er all grunn til å tro at kommunen har hatt de beste intensjoner med sine metoder.

Dessverre er Hamar kommune i likhet med et flertall av norske kommuner, helt ute av stand til å forholde seg til lovens krav i pressede situasjoner. Det kan virke som om de rett og slett ikke har lest alle brevene fra Helsedirektoratet og er kjent med arbeidsmiljøloven.

Dette krever Iris svar på og vi støtter henne i dette- la oss håpe lagmannsretten er i stand til å gjøre disse vurderingene slik at dommen blir korrekt ut fra lovens krav!

Vil du være med å støtte Iris i denne saken? Du kan gi din støtte via Norsk hjelpefond sin spleis:

https://www.spleis.no/project/310624

Eller støtte Iris direkte via Norsk hjelpefond: