3 min read

Apekopper- en allmennfarlig smittsom sykdom?

Apekopper- en allmennfarlig smittsom sykdom?
Photo by Andre Mouton / Unsplash

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

I høringsbrevet kan man lese følgende:

Etter departementets vurdering haster det med å klassifisere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Selv om Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i samfunnet vårt, er det viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen ikke etablerer seg.

Her vurderer altså departementet sannsynligheten  for en epidemi som "svært liten", men på tross av dette skal det klassifiseres som en allmennfarlig sykdom, slik at nødvendige tiltak kan settes i verk. Hva slags tiltak ønsker de å sette i verk tro? Sikkert de samme som ikke fungerte under corona pandemien. Kanskje de virker nå? Det er jo tross alt snakk om et apekopper!

Etter å ha lest flere høringssvar for inspirasjon, kan jeg ikke annet enn å stille meg bak dette fra Gyda Oddekalv- bedre kan det ikke sies:

SVAR PÅ HØRINGSNOTAT av 5/8-22 Apekopper og departementets apestreker Det at departementet skriver at 1 av 10 måtte få behandling på sykehus grunnet apekopper er direkte villedende og er ikke en redelig måte å fremstille de faktiske dataene når vi vet at det per 3/8-22 ikke er registrert mer enn 57 smittede. Side 6: «En «smittet person» er i loven § 1-3 første ledd nr. 2 definert som «en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom». Det er med andre ord ikke nødvendig at det foreligger en klar eller sikker diagnostisering av en smittsom sykdom for å bli å anse som smittet i henhold til loven.» Med denne definisjonen, hvordan kan vi vite at noen av de påståtte 57 tilfellene av apekopper faktisk har apekopper? Kriteriene for å klassifisere apekopper som allmennfaglig smittsom sykdom i henhold til smvl. § 1-3 første ledd nr. 3 er på ingen måte til stede. Departementet har lagt til grunn en tankegang om at «alt kan skje» jf. føre-var prinsippet, det er ikke slik loven var ment å tolkes og anvendes. Det er en grunn til at smittevernloven har så mange kriterier og det er fordi den åpner for vid maktmisbruk om kriteriene ikke respekteres. Vi kan ikke manipulere data på den måten departementet gjør bare for å være på den sikre siden. Med manipulering sikter jeg til departementets villedende bruk av talldata og manglende samsvar mellom faktisk kunnskap vedr. spredning og forløp og begrunnelse for å foreslå at denne sykdommen føres opp som allmennfaglig. Vi så under covid- pandemien at myndighetenes tiltak var vel så om ikke mer skadelig enn selve viruset. Departementet bruker ord som «kan ha», «vil sykdommen kunne», hvor er den medisinsk faglige vitenskapelige begrunnelsen? Talldataene på de angivelige 57 smittede er kjempesvake. Som innledningsvis nevnt er det kun 57 registrerte smittede i Norge og dette er etter at departementet fikk gehør for å føre opp apekopper som meldepliktig - MSIS. Det fremgår også av departementets notat at disse kan være «mistenkte smittetilfeller» og ikke reelle smittetilfeller. Hvordan kan vi da i det hele tatt vite at alle de 57 registrerte faktisk hadde apekopper og ikke en differensial diagnose? Hvis vi tar utgangspunkt i at alle de 57 faktisk hadde apekopper, noe vi dessverre ikke kan vite så er det skarve 5 mennesker som har hatt behov for sykehusinnleggelse av disse påståtte 57 smittede og hovedgrunnen var smerter noe som på ingen måte er livstruende eller uvanlig ved sykdom av alle slag. Det fremgår også av høringsbrevet at departementet vet om at de fleste som er smittet er menn som har sex med menn. Likevel begrunner departementet å føre opp apekopper som en allmennfagligsykdom med at barn og gravide kan bli skadelidende. Si meg, tror dere folket er dumme? Den eneste grunnen til at dere kan holde på slik er fordi den menige mann ikke orker å lese 15 sider med fordreid informasjon. Dette vil tegne seg i historien som et stort svik mot den norske innbygger. Ført i pennen av Gyda Oddekalv – /stud.jur. UiB og leder av Generasjonspartiet i Bergen

Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i dette høring forslaget og si din mening. Nok en gang er det minimalt med tid på dette forslaget, så her gjelder det å være raskt ute!