2 min read

Ekstraordinært årsmøte

Hei alle medlemmer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i foreningen den 30.11.2023 kl 1900. Adressen er Østre strandveg 2, 3482 Tofte. Bakgrunnen er valg av ny styreleder og forslag til reduksjon av foreningens aktiviteter.

Agenda:

Åpning

Valg av møteleder

Opptak av navnefortegning

Godkjenningen av innkallingen og dagsorden

Valg av referent og protokollvitner

Behandling av innkomne saker

Opplesing og godkjenning av protokoll

Det foreligger forslag til endringer av vedtekter, som følger i sin helhet under:

Vedtekter

«Norsk hjelpefond (NHF) »

§ 1 Formål

Norsk hjelpefond, også omtalt som NHF, skal drive informasjonsarbeid via våre nettsider og sosiale medier.

Informasjonen skal være knyttet til nedstenginger og lovbrudd ifm pandemier eller annet foreningen finner formålstjenlig,

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Norsk hjelpefond er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Norsk hjelpefond er åpent for alle personer i Norge.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Kontingenten er grunnlaget for fondets hjelpekapasitet.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret. Styrets medlemmer er valgt på ubestemt tid.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er NHF sin høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle NHF sin årsmelding
 • Behandle NHF sitt regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta NHF sitt budsjett
 • Velge:

a. styremedlem(mer)

b. valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 10 Styret

NHF ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med NHF sin økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Ansette daglig leder eller andre ansatte ved behov
 • Representere NHF utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Underenheter

Foreningen har ingen underenheter.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte forutsatt at endringene fremgår av sakslisten. Slike endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av NHF kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 (tre) måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas på det ekstraordinære årsmøtet med 2/3 flertall.