1 min read

Hva er et kontrolltiltak?

Hva er et kontrolltiltak?
Photo by Guido Hofmann / Unsplash

Det kan virke som det er stor usikkerhet knyttet til dette begrepet i norsk arbeidsliv om dagen.

I tilfeller hvor arbeidsgiver pålegger ansatte å teste seg 2 ganger i uken, er det i henhold til arbeidsmiljøloven definert som et kontrolltiltak. Før arbeidsgiver kan pålegge ansatte kontrolltiltak, skal dette være drøftet og risikovurdert ihht til arbeidsmiljølovens §9.2:

§ 9-2 Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak

(1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(2) før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om:

a) Formålet med kontrolltiltaket.

b) praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført

c) kontrolltiltakets antatte varighet.

(3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.

Kontrolltiltak skal altså være drøftet og risikovurdert med ansattes representanter og arbeidsgiver før det tas i bruk. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på drøftinger og risikovurderinger er ikke kontrolltiltaket gyldig.