3 min read

Oppdatering i saken til oppsagt sykepleier

Oppdatering i saken til oppsagt sykepleier

Norsk hjelpefond har engasjert seg i saken til sykepleier Iris M. Frohe. Vi mener en oppsigelse på et slikt grunnlag er uhørt og en direkte trussel mot rettsikkerheten til norske arbeidstagere. Her er en liten oppdatering av forløpet:

Norsk Hjelpefond opprettet den 1. juli sin første spleis til støtte for den oppsagte sykepleieren Iris Frohe. Hun jobbet på legevakten i Hamar og ønsket ikke å teste eller vaksinere seg. Med bakgrunn i arbeidsmiljølovens paragraf 15-7 (1) ble hun oppsagt. Arbeidsgiver vurderer oppsigelsen som saklig ut ifra sitt ansvar for å ivareta pasientsikkerheten.

Iris har engasjert advokat i saken og Norsk hjelpefond organiserte en spleis for å bistå i dekkingen av saksomkostninger.

Les oppsummering i saken fra Advokat Barbro Paulsen:

Oppsummering til Norsk Hjelpefond vedrørende status i Frohe- saken den 06.10.22
Tvistepunktene i saken – gyldighet av to oppsigelser, samt krav om erstatning.
Saksøker ble den 21.12.2021 sagt opp som vikar av Hamar kommune i en 50 % stilling, og den 07.01.2021 ble hun sagt opp fra en 23,3 % fast stilling. I både den faste stillingen og vikariatet var hun tilsatt som sykepleier ved Hamar interkommunale legevakt. Kommunens begrunnelse for oppsigelsene var at saksøker ikke ønsket å følge kommunens smitteverntiltak i form av koronatesting tre ganger pr uke, en instruks som gjaldt de som ikke oppgi smittestatus eller uvaksinerte.
Frohe er av den oppfatning at det ikke stemmer at hun har takket nei til omplassering. Kommunen har kun tilbudt henne omplassering i form av å bli vaksinatør, noe som blir vanskelig da det berører kjernen av hennes etiske standpunkt, som kostet henne jobben. Hun fikk ikke ha pasientkontakt, men kommunen mener hun kan være vaksinatør. Det er naturlig å tenke, dersom argumentet skal holde mål, at det vil være stor risiko for at mange av de som skal vaksineres, til tross for at de ikke har pasient- status, fortsatt er sårbare.
Frohe har framsatt begjæring om: Medisinskfaglig dokumentasjon som begrunnelse for oppsigelsen. Kommunen har i tilsvaret vist til retningslinjer fra Helsedirektoratet.
Kort oppsummering av noen utvalgte sentrale punkter:
Arbeidsgiver iverksatte kontrolltiltak overfor Frohe, som innebar at hun måtte teste seg tre ganger per uke, for å kunne arbeide og ha pasientkontakt. Et av mange krav som må være oppfylt for å iverksette kontrolltiltak, er at kontrolltiltaket er egnet til å oppnå formålet, i denne saken å avverge videresmitte. Videre danner kravet til proporsjonalitet og forholdsmessighet en begrensning i kontrolladgangen som følger av arbeidsmiljøloven, herunder må konsekvensene tiltaket har for arbeidstaker stå i stil med hva som ønskes oppnådd. Ville man oppnådd mindre smitte dersom Frohe hadde testet seg tre ganger i uken. Svaret er helt enkelt nei.
Hamar kommune ikke har sannsynliggjort et eneste argument for hvorfor Iris Frohe, som i hele sin yrkeskarriere har tatt smittevern på alvor, skulle lide under et testregime som hennes vaksinerte kollegaer slapp unna. Det var ingen medisinskfaglig forankring bak denne forskjellsbehandlingen, det forelå ingen større smittefare med henne enn de andre og Hamar kommune har aldri sannsynliggjort at jevnlig testing av en ansatt ville være en proposjonal måte å oppnå målet om null smitte på arbeidsplassen.
På bakgrunn av dette og øvrige anførsler fremstår det som surrealistisk at Hamar kommune har begrunnet oppsigelsen i nettopp smittefare og ivaretakelse av pasienter. Dette er etter Frohes oppfatning fullstendig usaklig. Det er etterspurt en konkret vurdering av hvordan retningslinjene fra Helsedirektoratet har vært benyttet til å gi grunnlag for en forholdsmessig og lovlig oppsigelse, noe kommunen aldri har besvart.
Dette blir en spennende sak som domstolen endelig snart skal ta stilling til, altså om det er greit å si opp en ansatt, utelukkende og alene med henvisning til en anbefaling fra myndighetene, uten noen form for valid medisinskfaglig begrunnelse eller konkret risikovurdering.
Hovedforhandlingen er berammet til mandag 16. januar 2023 kl. 09.30 og tirsdag 17. januar 2023 kl. 09.00. Det er satt av 2 rettsdager.
Beste hilsen
Barbro Paulsen